Lestijden

Kleuterklassen + klas 1 en 2:
Maandag: 8:30 – 13:15 uur
Dinsdag/donderdag: 8:30-14:40 uur
let op: uitzondering zijn 4 jarigen: zij hebben eindtijd 13:15 uur
Woensdag/vrijdag: 8:30-13:15 uur

Let op: 4 jarigen zijn op woensdag vrij

Klas 3 t/m 6:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8:30 – 14:40 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30 – 13:15 uur

Pauzetijden klas 1 t/m 6
1e pauze: 10.15 - 10.30 uur
2e pauze (maandag, dinsdag en donderdag): 12.45 - 13.10 uur

* Na schooltijd is er geen toezicht meer op het schoolplein en worden de pleinen gebruikt door de BSO. De kinderen worden dan ook geacht naar huis te gaan.

Afmelden
Als uw kind niet naar school kan komen omdat het ziek is, korte tijd afwezig is voor een medisch bezoek etc., verzoeken we u dit telefonisch door te geven aan de administratie via nummer:

040 – 245 29 48. U kunt daar de voicemail voor inspreken.

Vakanties & Studiedagen

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Compensatieweek: dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022
Laatse schooldag: vrijdag 22 juli 2022, 11:00 uur vrij
Zomervakantie: maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

Schoolterrein

Om voor een prettige en veilige omgeving voor iedereen te zorgen, hebben we een aantal richtlijnen:

Honden

Honden zijn niet toegestaan in het gebouw en op het schoolterrein. Ouders die een hond bij zich hebben, kunnen bij de poorten van school hun kind brengen of afhalen, maar betreden niet het terrein.

Verlaten schoolterrein

Na schooltijd verlaten leerlingen en hun ouders zo snel mogelijk het schoolterrein. Het kleuterplein is na de eindtijd van de kleuters beschikbaar voor andere schoolklassen en BSO. Na schooltijd zijn de pleinen ter beschikking van de BSO.

Sociale veiligheid
Binnen Stichting Pallas bestaat er een Sociaal Veiligheidsplan wat geldt voor alle scholen die onder hun bestuur vallen.
Zie Sociaal Veiligheidsplan Pallas

Daarnaast heeft school een pestprotocol Sociaal Veiligheidsplan VSB 

Pestcoördinator: Sanne v.d. Wielen, leerkracht

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van de schoolleider. De schoolleider werkt daarin samen met het team van leerkrachten, intern begeleider, administratief personeel en conciërges. 


Bestuur

De Vrije School Brabant valt onder het bestuur van Stichting Pallas. Voor meer informatie: www.stichtingpallas.nl

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeelsleden. De schoolleiding raadpleegt de MR voor al die zaken, die zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

De leden van de MR zijn:
Annemarie Vermeulen (personeelslid)
Michelle Janssen (personeelslid)
Mira Spelbrink (personeelslid)
Friederike Steep (ouderlid)
Geert Vlasblom (ouderlid en voorzitter a.i.)
Nadine Declercq (ouderlid)
Contact: mr@vrijeschoolbrabant.nl

Voor notulen van de vergaderingen klik hier.

Niet verplicht, wel zeer wenselijk

Ouderenschenking

Voor haar functioneren is de school in hoge mate afhankelijk van de vrijwillige ouderschenkingen. De subsidie die we van de overheid ontvangen is niet toereikend om het vrije schoolonderwijs te kunnen realiseren. Met de activiteiten die we met uw bijdrage bekostigen geven we betekenis en inhoud aan het vrije schoolonderwijs. Denk aan de natuurlijke materialen voor de handwerklessen, pianobegeleiding bij de danslessen, het bouwen van bamboefluiten en de viering van jaarfeesten. Activiteiten door en voor alle kinderen van de school, die plaatsvinden in een sfeer van betrokkenheid en saamhorigheid.

Niet verplicht, wel zeer wenselijk
De ouderschenkingen zijn niet verplicht en toelating op onze school is hier dan ook niet afhankelijk van. Wel zijn extra inkomsten hard nodig.
Voor de schenkingen, maakt school gebruik van de Stichting Vrienden van Pallas (RSIN: 8534 70 546), zie ook hier. Dit is een stichting met een ANBI-status. De doelstelling van de stichting is steun geven aan instellingen welke het onderwijs, op de grondslag van de antroposofie van Dr. Rudolf Steiner te bevorderen, meer in het bijzonder, het geven van financiële steun aan de stichting “Stichting Vrienden van Pallas”, ten einde het onderwijs aan de door de stichting verbonden scholen, waar nodig te bevorderen.
Schenkingen aan de stichting zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.vriendenvanpallas.nl en op www.belastingdienst.nl/giften .

We hebben een richtlijn opgesteld voor de hoogte van de bijdrage, gebaseerd op de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen uit een gezin dat de school bezoekt. Deze maatstaf en de benodigde formulieren vindt u onder Formulieren op de site. De formulieren zijn tevens te verkrijgen bij de administratie.

Administratief zijn de ouderschenkingen ondergebracht bij administratiekantoor Kubus.

 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwensinspecteur
In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen e.d. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111.

 

Klachtenregeling

Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste stappen worden gevolgd:

  1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleerkracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
  3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via info@stichtingpallas.nl
  4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl

Voor meer informatie wordt verwezen naar de klachtenregeling van stichting Pallas (www.stichtingpallas.nl).

Leerlingen

Activiteiten

Leraren

Jaar ervaring

Neem contact op

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: info@spildesterren.nl

Voor aanmeldingen graag het aanmeldformulier invullen of mailen naar n.vanmeijl@spildesterren.nl