Lestijden

Kleuterklassen + klas 1 en 2:
Maandag: 8:30 – 13:15 uur
Dinsdag/donderdag: 8:30-14:40 uur
let op: uitzondering zijn 4 jarigen: zij hebben eindtijd 13:15 uur
Woensdag/vrijdag: 8:30-13:15 uur

Klas 3 t/m 6:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8:30 – 14:40 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30 – 13:15 uur

Pauzetijden klas 1 t/m 6
1e pauze: 10.30 - 10.45 uur
2e pauze (maandag, dinsdag en donderdag): 12.45 - 13.10 uur

* Na schooltijd is er geen toezicht meer op het schoolplein en worden de pleinen gebruikt door de BSO. De kinderen worden dan ook geacht naar huis te gaan.

Afmelden
Is uw kind ziek of moet het naar de dokter of de tandarts? Meld dit ‘s ochtends vóór 8:45 uur aan de administratie via 040-2452948, u kunt daarvoor de voicemail inspreken. De aanwezigheid van leerlingen wordt vóór 9.00 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van leerlingen die niet in de klas zijn en niet zijn afgemeld, worden door de administratie gebeld.

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis kunt u aanvragen bij de directie. Download het aanvraagformulier van de website of vraag het op bij de administratie. Dit formulier ontvangen wij graag volledig ingevuld retour. U kunt het inleveren bij de administratie en hoort dan zo spoedig mogelijk of verlof verleend kan worden.

Ongeoorloofd verzuim registreert school en wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Vakanties & Vrije dagen

15 september studiedag
5 oktober studiedag
16-20 oktober Herfstvakantie
25 dec- 5 jan Kerstvakantie
26 januari studiedag
12-16 feb Carnavalsvakantie
4 maart studiedag
29 maart Goede Vrijdag
1 april 2e Paasdag
29 apr – 10 mei Meivakantie
18 en 19 mei Hemelvaart
20 mei 2e Pinksterdag
3 en 4 juni studiedagen
8 juli-16 aug Zomervakantie

Aanvraagformulier vakantieverlof

Studiedagen

STUDIEMIDDAGEN: 12 uur vrij
19 juni

Schoolterrein

Om voor een prettige en veilige omgeving voor iedereen te zorgen, hebben we een aantal richtlijnen:

Honden

Honden zijn niet toegestaan in het gebouw en op het schoolterrein. Ouders die een hond bij zich hebben, kunnen bij de poorten van school hun kind brengen of afhalen, maar betreden niet het terrein.

Verlaten schoolterrein

Na schooltijd verlaten leerlingen en hun ouders zo snel mogelijk het schoolterrein. Het kleuterplein is na de eindtijd van de kleuters beschikbaar voor andere schoolklassen en BSO. Na schooltijd zijn de pleinen ter beschikking van de BSO.

 

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van Rita van der Werf (directeur). Zij werkt daarin samen met het team van leerkrachten, intern begeleider, administratief personeel en conciërges.


Bestuur

De Vrije School Brabant valt onder het bestuur van Stichting Pallas. Voor meer informatie: www.stichtingpallas.nl

Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeelsleden. De schoolleiding raadpleegt de MR voor al die zaken, die zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

OMR: Frieda Steep, Nadine Declercq, vacant

PMR: vacant, vacant, vacant

Contact: mr@vrijeschoolbrabant.nl

Niet verplicht, wel zeer wenselijk

Ouderschenking

Voor haar functioneren is de school in hoge mate afhankelijk van de vrijwillige ouderschenkingen. De subsidie die we van de overheid ontvangen is niet toereikend om het vrije schoolonderwijs te kunnen realiseren. Met de activiteiten die we met uw bijdrage bekostigen geven we betekenis en inhoud aan het vrije schoolonderwijs. Denk aan de natuurlijke materialen voor de handwerklessen, pianobegeleiding bij de danslessen, het bouwen van bamboefluiten en de viering van jaarfeesten. Activiteiten door en voor alle kinderen van de school, die plaatsvinden in een sfeer van betrokkenheid en saamhorigheid.

Niet verplicht, wel zeer wenselijk
De ouderschenkingen zijn niet verplicht en toelating op onze school is hier dan ook niet afhankelijk van. Wel zijn extra inkomsten hard nodig.
Voor de schenkingen, maakt school gebruik van de Stichting Vrienden van Pallas (RSIN: 8534 70 546), zie ook hier. Dit is een stichting met een ANBI-status. De doelstelling van de stichting is steun geven aan instellingen welke het onderwijs, op de grondslag van de antroposofie van Dr. Rudolf Steiner te bevorderen, meer in het bijzonder, het geven van financiële steun aan de stichting “Stichting Vrienden van Pallas”, ten einde het onderwijs aan de door de stichting verbonden scholen, waar nodig te bevorderen.
Schenkingen aan de stichting zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.vriendenvanpallas.nl en op www.belastingdienst.nl/giften .

We hebben een richtlijn opgesteld voor de hoogte van de bijdrage, gebaseerd op de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen uit een gezin dat de school bezoekt. Deze maatstaf en de benodigde formulieren vindt u onder downloads op de site. De formulieren zijn tevens te verkrijgen bij de administratie. Administratief zijn de ouderschenkingen ondergebracht bij administratiekantoor Kubus. Voor meer informatie en vragen mail naar ouderschenkingen@kubus.nl

Klachtenregeling

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

 

Klachtenafhandeling

Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste stappen worden gevolgd:

  1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleerkracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
  3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via info@stichtingpallas.nl
  4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl

Voor meer informatie wordt verwezen naar stichting Pallas

Leerlingen +/-

Klassen

Leraren

Jaar ervaring

Neem contact op

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: info@vrijeschoolbrabant.nl

Voor meer informatie met betrekking tot aanmelden graag het contactformulier invullen.